Česta pitanja

OpćeObrtniciNajčešća pitanja u 2016.Najčešća pitanja u 2017.

U cilju pružanja pomoći, savjeta i ujednačene primjene propisa iz područja zaštite na radu, objavljujemo najčešća pitanja upućena Zavodu za unapređivanje zaštite na radu i odgovore naših stručnjaka. Ovu rubriku redovito ćemo dopunjavati novim, zanimljivim pitanjima i odgovorima.

1. U kojem slučaju tvrtka s do 49 zaposlenih može s ovlaštenom osobom ugovoriti vođenje poslova zaštite na radu?
2. Da li je samozaposlena osoba u trgovačkom društvu ili obrtu, koja nema drugih zaposlenih radnika, obveznik provođenja Zakona o zaštiti na radu?
3. Tko može izvoditi osposobljavanja za rad na siguran način?
4. Tko je obvezan izraditi procjenu rizika i tko je može izraditi?
5. Koji su dokumenti potrebni za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu?
6. Kada poslodavac može sam obavljati poslove zaštite na radu?
7. Što je stručnjak zaštite na radu I. stupnja, a što je stručnjak zaštite na radu II. stupnja?
8. Postoji li obveza da poslodavac podnosi godišnje izvješće o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima radnika i kome?
9. Da li postoji obveza dostavljanja dokumenata, evidencija i podataka iz područja zaštite na radu putem Informacijskog sustava Zavoda za unapređivanje zaštite na radu?
10. Može li poslodavac, koji sukladno članku 4. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu zadovoljava jedan od uvjeta i poslove zaštite na radu obavlja on sam, obavljati i osposobljavanje za rad na siguran način?
11. Da li inženjer sigurnosti i zaštite s položenim stručnim ispitom za koordinatora zaštite na radu II može pristupiti polaganju stručnog ispita osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja?

 

 

1. Da li samozaposlena osoba (obrtnik) spada u kategoriju „poslodavca“ , sukladno čl. 3, st. 1, točka 14. Zakona o zaštiti na radu (NN, 71/14. i 118/14.) te treba li ispunjavati obveze prema odredbama tog Zakona?
2. Na koji način obrtnik koji je položio majstorski ispit dokazuje da je istim bila obuhvaćena i zaštita na radu?
3. Na koji način osigurati da je procjena rizika dostupna radniku na mjestu rada ako radnik obavlja poslove na terenu, na privremenom radilištu i sl.?
4. Mora li poslodavac osposobljavati za rad na siguran način naučnika (koji je u okviru redovitog školovanja odslušao propisani fond sati o sigurnosti na radu prije dolaska na praksu)?
5. Na koji način je poslodavac dužan istaknuti na mjestima rada pisane upute za rad na siguran način u prostorima kioska, cvjećarnice, trafike, frizerskog salona i sl.?
6. Pregled i ispitivanje radne opreme.
7. Što se podrazumijeva pod pojmom „električni motori“?
8. Ispitivanje radnog okoliša?
9. Plan evakuacije i spašavanja; vježba evakuacije i spašavanja?
10. Kakav dokument će inspektor u nadzoru priznati kao plan evakuacije i spašavanja (tko ima pravo izraditi plan evakuacije)?
11. Da li je potrebno izraditi plan evakuacije i spašavanja za lokale površine do 50 m2 osobito kioske i sl.?
12. Je li potrebno provoditi vježbe evakuacije i spašavanja za lokale u kojima boravi najviše 2 ili 3 osobe? Na koji način poslodavac dokazuje da je proveo vježbu?
13. Tko je odgovoran ako inspektor zatekne radnika kako puši u prostoru gdje je zabranjeno ako poslodavca nema u prostoru, a postoji pisana odluka o zabrani pušenja i postavljen je znak zabrane?
14. Što se smatra teškom ozljedom na radu i tko je ovlašten klasificirati ozljedu po težini?
15. Mora li poslodavac (s 1 ili 2 zaposlena) sazvati skup radnika zbog izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu?
16. Može li inspektor obaviti nadzor ako poslodavac nije prisutan u lokalu?
17. Mora li inspektor najaviti redoviti nadzor u prostoru poslodavca?
1. Može li poslodavac samostalno izraditi procjenu rizika ili mora imati ovlaštenje od strane Zavoda za unapređivanje zaštite na radu?
2. Da li je radno mjesto isto što i mjesto rada?
3. Da li samostalno obavljanje poslova zaštite na radu podrazumijeva i mogućnost samostalnog obavljanja osposobljavanja radnika za rad na siguran način kod poslodavca koji zapošljava do 49 radnika temeljem položenog stručnog ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva?
4. Može li poslodavac koji zapošljava do uključivo 249 radnika ugovoriti obavljanje poslova zaštite na radu s ovlaštenom osobom?
5. Da li povezana društva (isti vlasnik, udio u vlasničkoj strukturi) koji posluju kao zasebni d.o.o. na različitim lokacijama i gradovima mogu ugovoriti zajedničko organiziranje i provođenje zaštite na radu u skladu sa čl. 20. St. 7. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14. i 118/14.) i čl. 9. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 112/14, 43/15 i 72/15 i 140/15)?
6. Kakva je odgovornost stručnjaka zaštite na radu zaposlenog kod poslodavca u slučaju štetnog događaja?
7. Može li stručnjak zaštite na radu I. stupnja obavljati poslove stručnjaka zaštite na radu u poduzeću u kojem nije zaposlen, a vlasnik je istog?
8. Može li stručnjak zaštite na radu istovremeno biti i ovlaštenik poslodavca za provedbu zaštite na radu?
9. Kako je uređeno prenošenje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu s poslodavca na ovlaštenika?
10. Može li biti imenovan ovlaštenik za zaštitu na radu za dvije sestrinske tvrtke u istim prostorima, ako je isti u radnom odnosu samo u jednoj od njih?
11. Što podrazumijeva da je ovlaštenik obvezan svakih pet godina obnavljati osposobljavanje (Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita, NN 112/14, čl. 10 st.3.)?
12. Tko obavlja osposobljavanje radnika za rad na siguran način kod poslodavca i jesu li za to potrebna andragoška znanja?
13. Da li stručnjak zaštite na radu II. stupnja u poduzeću može osposobljavati poslodavca i ako da, na koji zapisnik (ZOOP ili ZOS)?
14. Da li je nužno uz Zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način (ZOS obrazac), izraditi i potvrdu o osposobljenosti za rad na siguran način?
15. Ako stručnjak zaštite na radu posjeduje uvjerenje visokoškolske ustanove (npr. Učiteljskog fakulteta) za pedagoško-psihološko obrazovanje, je li potrebno dodatno polagati Osnove andragogije ili može provoditi osposobljavanje na temelju spomenute isprave?
16. Što u slučaju kada nema imenovanih ovlaštenika u tvrtki, tko u tom slučaju potpisuje praktični dio Zapisnika o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način (ZOS obrazac), kao „neposredni ovlaštenik“?
17. Da li su poslovi odgajatelja u dječjim vrtićima poslovi s posebnim uvjetima rada na osnovu Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)?
18. Da li radnik koji radi s motornom kosilicom i motornim trimerom mora biti stručno osposobljen za rukovanje istima?
19. Kako postupati ako poslodavac ne dobije suglasnost radničkog vijeća za uvođenje nadzornih uređaja kao sredstva zaštite na radu?
20. Treba li ovlaštena osoba imati u svom vlasništvu mjernu i ispitnu opremu iz Priloga koji je sastavni dio Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16)?
21. Da li motorna kosilica i motorni trimer moraju biti ispitani sukladno Pravilniku o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16)?
22. Treba li poslodavac, koji se bavi pružanjem medicinskih usluga i/ ili koji ima zaposlene stomatologe, medicinske sestre, radiologe, doktore osposobiti nekoga od njih za pružanje prve pomoći radnicima na radu ili im sama stručnost to omogućava bez potvrde Crvenog križa ili medicine rada?
23. Ako dvije sestrinske tvrtke rade u istim prostorima, treba li svaka imati osposobljenog radnika za pružanje prve pomoći?
24. Da li je potrebno voditi EK kartone i knjigu nadzora sukladno Pravilniku o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (NN 52/84)?
25. Koliko povjerenika radnika za zaštitu na radu smo dužni izabrati ako zapošljavamo 120 radnika?
26. Da li koordinator II mora biti u stalnom radnom odnosu da bi mogao raditi na gradilištu?
27. Gdje se polaže stručni ispit za koordinatora zaštite na radu?
28. Što je sve potrebno za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu?
29. Što podrazumijeva radno iskustvo u zaštiti na radu iz čl. 3. st. 2. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 112/14, 84/15)?
30. Kada će se uspostaviti Informacijski sustav zaštite na radu Zavoda za unapređivanja zaštite na radu i na koji način će se dostavljati propisani podaci?
1. Da li se Zakon o zaštiti na radu odnosi na volontere?
2. Može li stručnjak zaštite na radu I. stupnja sa srednjom stručnom spremom obavljati poslove zaštite na radu u tvrtci s 300 radnika?
3. Da li stručnjak zaštite na radu kod poslodavca može ujedno biti i povjerenik radnika iz zaštite na radu?
4. Da li je potrebno imati izrađen Pravilnik o zaštiti na radu (interni akt poslodavca)?
5. Da li radnik koji je na stručnom osposobljavanju mora biti osposobljen za rad na siguran način?
6. Koje su obveze poslodavca prema radnicima koji poslove obavljaju na izdvojenom mjestu rada?
7. Što ako prilikom ispitivanja radne opreme ista na sebi nema identifikacijsku pločicu s odgovarajućim podacima (naziv proizvođača, tip, model, godina proizvodnje i sl.)?
8. Da li se odredbe Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16) odnose na plinske kotlovnice?
9. Koju dokumentaciju moraju imati strani radnici na gradilištu u Republici Hrvatskoj?
10. Prema kojem posebnom propisu se izabire specijalist medicine rada te određuje visina novčane naknade za sudjelovanje na sjednicama odbora za zaštitu na radu?
11. Koje su obveze poslodavca u donosu na strane radnike u smislu Zakona o zaštiti na radu?