Obavještavamo Vas da je prestala važiti Uredba o izmjeni Zakona o zaštiti na radu (NN, br. 154/14).

Utvrđeno je da je ista  prestala važiti  temeljem čl. 4. tadašnjeg Zakona o ovlastima Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (NN, br. 102/15) koji je također naknadno stavljen izvan snage Zakonom istog naziva ali objavljenog u NN, br. 115/16.

Slijedom navedenog, izradili smo neslužbeno pročišćeni tekst Zakona o zaštiti na radu (NN, br. 71/14 i 118/14).

POPIS NOVIH PROPISA (2017.):

 

Propisi koji su prestali važiti:

Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (»Narodne novine«, br. 117/12. i 90/14.)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (»Narodne novine«, broj 32/15. i 97/15.)

Zakon o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, br. 178/04., 109/07., 67/08. i 144/10.)– članci 22., 23. i 24. Zakona o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 79/07.) u dijelu u kojem se odnose na prijevoz eksplozivnih tvari.

Odluka o troškovima komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu (NN broj 55/16.)

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (NN 125/08., 55/09., 119/09. i 94/13.)

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 142/14)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08)