Radni sastanak o statističkim podacima: OSIGURATI POUZDANE, PRAVOVREMENE I USPOREDIVE PODATKE

Na radnom sastanku Marka Krištofa, ravnatelja Državnog zavoda za statistiku (DZS) i Vitomira Begovića, ravnatelja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu (ZUZNR), središnje teme razgovora bile su aktivnosti dvaju Zavoda, prezentacija statističkih podataka o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima u RH od strane različitih institucija, sukladnost tih podataka s drugim zemljama u EU, te poboljšanje prikupljanja statističkih podataka i razvoj baze podataka u Hrvatskoj u skladu sa strateškim okvirom EU o zdravlju i sigurnosti na radu 2014.-2020. godine.

Zavodu za unapređivanje zaštite na radu kao središnjoj javnoj ustanovi nadležnoj za praćenje i unapređivanje zaštite na radu predstavlja problem nedostatak cjelovitih podataka iz navedenog područja a uočeno je i da određeni podaci koji su javno objavljeni nisu usklađeni između pojedinih institucija u području zdravstva. Hrvatski zavod za javno zdravstvo podatke o ozljedama sa smrtnim posljedicama, te o ozljedama koje su uzrokovale izostanak s rada četiri i više dana u RH priprema za Europsku statistiku o nesrećama na radu (ESAW).

Ravnatelj Begović informirao je o tijeku aktivnosti Zavoda za unapređivanje zaštite na radu na pripremi projekta za financiranje iz Europskog socijalnog fonda, kojeg je cilj uspostaviti Središnji nacionalni informacijski sustav (Data Collector) u području zaštite na radu, kako bi objedinili podatke svih ključnih dionika u području zaštite zdravlja i zaštite na radu te osigurali kvalitetno i usklađeno statističko praćenje, a slijedom toga i poduzimanje ciljanih aktivnosti na unapređivanju stanja.

Državni zavod za statistiku je glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske i glavni predstavnik nacionalnoga statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnim za statistiku. Radi izvršenja Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za svaku godinu na koju se Program odnosi donosi se Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske. Poslove službene statistike Republike Hrvatske obavljaju Državni zavod za statistiku, a programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018.-2020. nositeljima službene statistike određeni su Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo financija i Ministarstvo poljoprivrede.

Strateški ciljevi sustava službene statistike definirani su Strategijom razvitka službene statistike Republike Hrvatske koja se donosi za desetogodišnje razdoblje.  Radi realizacije strateških ciljeva sustava službene statistike donosi se Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za razdoblje koje je istovjetno razdoblju utvrđenom Europskim statističkim programom Europske unije. Još od samih početka Europske zajednice bilo je očigledno da se odluke te planiranje i provedba politika Zajednice moraju temeljiti na pouzdanoj i usporedivoj statistici. Europski statistički sustav (ESS) izgrađen je postupno radi pružanja usporedive statistike na razini EU.

ESS je partnerstvo između nositelja statistike Zajednice, koji nastupa u svojstvu Komisije (Eurostat) i nacionalnih statističkih instituta te ostalih nacionalnih autoriteta statistike odgovornih za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike u svakoj zemlji članici. Partnerstvo uključuje zemlje EEA i EFTA. Zemlje članice prikupljaju podatke i kompiliraju statistiku za nacionalne potrebe i potrebe EU. ESS funkcionira kao mreža u kojoj Eurostat usklađuje statistike u bliskoj suradnji s nacionalnim statističkim uredima. Posao ESS koncentrira se uglavnom na područja politika ESS, ali s proširenjem politike EU, usklađivanje se proširilo na gotovo sva statistička područja. ESS također koordinira svoj posao sa zemljama kandidatkinjama te na europskoj razini s ostalim uslužnim djelatnostima, agencijama Komisije, Europskom bankom i međunarodnim organizacijama kao što su OECD, UN, Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka.

Kako bi se planirale i usmjeravale odgovarajuće aktivnosti temeljene ne dokazima, važno je prikupljati pouzdane, pravovremene i usporedive statističke podatke o nesrećama, ozljedama na radu i bolestima povezanima s radom, kao i drugim učincima u području zdravlja na radu, polazeći od opredjeljenja da svaki čovjek ima pravo na rad bez rizika za zdravlje i sigurnost na radnom mjestu, istaknuo je ravnatelj Begović.

Ravnatelj Državnog zavoda za statistiku Marko Krištof, podržao je projektne aktivnosti Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, te je iskazao interes ove institucije za suradnju i pružanje stručne konzultativne pomoći u oblikovanju projektnog prijedloga Središnjeg nacionalnog informacijskog sustava (Data Collectora) u području zaštite na radu, kao i za buduće korištenje određenih prikupljenih podataka.