ZDRAVA MJESTA RADA UPRAVLJAJU OPASNIM TVARIMA

Europska agencija za zaštitu na radu (EU-OSHA) pokrenula je novu kampanju “Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima” 2018.-2019. jer su radnici u Europi, unatoč naporima na razini EU te na nacionalnim i sektorskim razinama da se ograniči izloženost opasnim tvarima na radnim mjestima, suočeni s izloženošću ovim tvarima tijekom rada, što može uzrokovati zdravstvene probleme, bolesti i smrtne slučajeve.

Opasna tvar na mjestu rada je svaka tvar u plinovitom, tekućem ili krutom stanju, uključujući aerosole, dim i paru, koja predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost radnika.

U Drugom europskom istraživanju poduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju (ESENER-2) koje je provela EU-OSHA, predstavnici 38% poduzeća obuhvaćenih istraživanjem izjavili su da u njihovim organizacijama na mjestima rada postoje kemijske ili biološke tvari u obliku tekućine, pare ili prašine. Prema Europskom istraživanju o uvjetima rada, koje je provedeno tijekom 2015. godine, 18% ispitanih radnika EU izjavilo je da je izloženo kemijskim proizvodima ili tvarima najmanje jednu četvrtinu svojeg radnog vremena. Pogrešne predodžbe o prirodi i učestalosti izloženosti opasnim tvarima u vezi s radom mogu dovesti do pogrešnih zaključaka poslodavaca i radnika da rješavanje pitanja opasnih izloženosti nije bitno za njihova poduzeća. Zbog toga postoji potreba za podizanjem razine osviještenosti o učestalosti opasnih tvari, važnosti odgovarajućeg upravljanja takvim tvarima i najboljim metodama za to. Europskom kampanjom „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“ 2018.-2019., uz podizanje razine svijesti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na mjestu rada, promiče se kultura prevencije rizika kako bi se oni uklonili a, kada to nije moguće, kako bi  se njima učinkovito upravljalo.


CILJEVI KAMPANJE

NAJVAŽNIJI DATUMI KAMPANJE

NAGRADE ZA DOBRU PRAKSU U STVARANJU ZDRAVIH MJESTA RADA

NAPO

VIŠE O KAMPANJI NA MREŽNOJ STRANICI EU-OSHA